Warunki

SPIS STREŚCI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 DEFINICJE

§ 3 KONTO KLIENTA

§ 4 OPINIE O PRODUKTACH

§ 5 ZAMÓWIENIA

§ 6 METODY PŁATNOŚCI

§ 7 DOSTAWA

§ 8 KOSZTY DOSTAWY

§ 9 REKLAMACJE

§ 10 WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z DERMATIC.PL

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu określają warunki i zasady korzystania przez Klientów oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://beautywhale.pl/

2. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu indywidualnego dostosowywania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

3. Dostęp do oferty Beautywhale.pl jest możliwy wyłącznie dla podmiotów prawa handlowego (spółek) oraz profesjonalistów - osób fizycznych posiadających formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia (np. kosmetolog) lub medycyny (np. pielęgniarka, lekarz). Intencją Sprzedawcy jest ograniczenie adresatów przekazu zawartego w ofercie Sprzedawcy do podmiotów prawa handlowego oraz profesjonalistów, czyli osób fizycznych nie będących Laikami. A co za tym idzie dostęp do oferty wymaga zapewnienia przez każdego Użytkownika, że odwiedza stronę jako spółka, a jeżeli nie to, że nie jest Laikiem.

4. Użytkownicy, będący Laikami zobowiązani są do opuszczenia Beautywhale.pl

5. Akceptując Regulamin Użytkownik potwierdza, że odwiedza stronę jako spółka lub posiada formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

1. Beautywhale.pl - sklep internetowy przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów z branży zabiegów estetycznych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Beautywhale.pl; zakupy Produktów i Usług na Beautywhale.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez Klientów z aktywnym Kontem Klienta.

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Beautywhale.pl posiadająca stosowne wykształcenie kierunkowe, w tym w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych bądź podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży estetycznej.

3. Konto Klienta - zweryfikowane przez Sprzedawcę konto Klienta utworzone w sklepie Beautywhale.pl przy użyciu danych (w tym danych osobowych) Klienta umożliwiające zakupy Produktów i Usług, oraz pozostałych funkcjonalności sklepu Beautywhale.pl

4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Laik - osoba fizyczna, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

6. Strona - Sprzedawca jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.

7. Umowa - umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Beautywhale.pl pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. (f) poniżej, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.

8. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

9. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu Beautywhale.pl, w tym zasady sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Beautywhale.pl, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Beautywhale.pl, tj. usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki Newslettera; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

11. Produkty - towary oferowane przez Sprzedawcę na Beautywhale.pl Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta - oznacza osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

12. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta - oznacza osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

13. Użytkownik - Osoba odwiedzająca Beautywhale.pl pod adresem Beautywhale.pl.

§ 3 KONTO KLIENTA

1. W celu odblokowania cen Produktów i Usług oraz dokonywania zakupów w sklepie Beautywhale.pl Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane, w tym dane osobowe, jak również wymagane informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, w tym również jego pobrania.

2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne pole w formularzu. Klient otrzymuje Regulamin w formie elektronicznej (link) wraz z potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji Konta Klienta. Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie pod adresem Beautywhale.pl/regulamin lub klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie Beautywhale.pl, sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca w miarę możliwości niezwłocznie weryfikuje poprawność danych wskazanych przez Klienta i aktywuje Konto Klienta bądź odrzuca wniosek o rejestrację. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację w szczególności, gdy dane podane przez Klienta okażą się niepełne, nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd, jak również zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane przez Klienta wykształcenie i/lub kwalifikacje.

4. Wynik weryfikacji Konta przez Sprzedawcę przekazywany jest Klientowi drogą mailową.

5. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.

6. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy o utworzenie Konta Klienta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

7. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

8. Klient, który utworzył Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z takim oświadczeniem.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

§ 4 OPINIE O PRODUKTACH

1. Po zalogowaniu się do Konta Klienta, Klient ma możliwość dodania opinii do wybranego przez siebie Produktu, który znajduje się w jego historii zamówień.

2. Sprzedawca informuje, że wszystkie opinie znajdujące się w zakładce Recenzje dla wybranych Produktów pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili Produkt w Beautywhale.pl

§ 5 ZAMÓWIENIA

1. Klient w celu dokonania zakupów na stronie Beautywhale.pl powinien w pierwszej kolejności zalogować się do Konta Klienta.

2. Procedura dokonywania zamówień w Beautywhale.pl jest następująca:
a) Klient wybiera Produkt, który zamierza nabyć i kilka przycisk „dodaj do koszyka”
b) Klient dodaje następne Produkty klikając przycisk „kontynuuj zakupy” lub „kontynuuj”
c) Klient po wybraniu Produktu/Produktów kolejno przechodzi do finalizacji zamówienia klikając przycisk „przejdź do kasy",
d) Klient w kolejnym kroku podaje dane do wystawienia faktury/paragonu, podaje adres dostawy, wybiera metodę dostawy, wybiera metodę płatności Zamawiający (klient) w momencie składania zamówienia zobowiązany jest zadeklarować, czy do zamówienia przystępuje jako podatnik VAT zidentyfikowany numerem identyfikacji podatkowej na potrzeby tego podatku. W przypadku zadeklarowania przez nabywcę, że do transakcji przystępuje jako podatnik VAT, konieczne jest podanie przez niego numeru identyfikacji podatkowej. Niepodanie numeru identyfikacji podatkowej, traktowane jako niezadeklarowanie przystąpienia do zamówienia jako przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, skutkuje, zgodnie z art. 106b ust. 5-6 ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowaniem transakcji sprzedaży jedynie paragonem fiskalnym niezawierającym NIP, bez możliwości dalszego wystawienia do tej transakcji faktury sprzedaży na podatnika VAT.
e) następnie Klient wybiera preferowaną metodę płatności (spośród oferowanych przez Sprzedawcę) i jest informowany o kosztach tej dostawy,
f) w kolejnym kroku Klient wybiera sposób dostawy (spośród oferowanych przez Sprzedawcę)
g) po weryfikacji przez Klienta wprowadzonych przez niego danych w sekcji „podgląd zamówienia” Klient w celu jego złożenia klika przycisk „zamów i zapłać”,
h) kolejno system generuje automatyczną wiadomość stanowiącą potwierdzenie złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest również elektronicznie na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.

3. Klient podając dane niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z pkt 2 powyżej winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Sprzedawcy wykonania obowiązków wynikających z Umowy.

4. Ceny wskazane przy Produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT obowiązujący na terenie Polski – z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 i następne poniżej

5. Zamówienie oczekuje na płatność przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Użytkownika możliwości dokonania ponownych zakupów na Beautywhale.pl.

6. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 2 lit. (h) powyżej.

7. Termin realizacji zamówienia Produktów wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dany Produkt nie jest dostępny w magazynie. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Produktu od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Produktu do Sprzedawcy) bądź nie dokona odbioru osobistego Produktu w terminie 7 dni od dnia jego opłacenia, Sprzedawca po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego 7-dniowego terminu do jego odbioru Produktu, może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi nie później niż w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenia woli Sprzedawcy o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą.

§ 6 METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty z tytułu Dostawy.

2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy (na terenie Polski) z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 4 powyżej. .
3. W trakcie składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności: .
a. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy podany w załączniku do wiadomości potwierdzającej realizację zamówienia,
b. za pośrednictwem PayU (operatora płatności internetowych), .
c. za pobraniem (zapłata do rąk kuriera będącego przedstawicielem Przewoźnika przy odbiorze przesyłki bądź zapłata do rąk Sprzedawcy przy odbiorze osobistym). 

4.W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zawarcia Umowy). 

5.Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem. 

6.W przypadku zadeklarowania przez Klienta, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, Klient zobowiązany jest podać numer NIP. Niepodanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) skutkuje (zgodnie z art. 106b ust. 5-6 ustawy o podatku od towarów i usług) udokumentowaniem sprzedaży paragonem fiskalnym niezawierającym NIP, bez możliwości dalszego wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT dla tego zakupu.

7.Z powodu braku rozwiązań technicznych i systemowych Sprzedawca nie ma możliwości wystawienia paragonu z NIP nabywcy. 

8.Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, tj. przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. 

9.Brak sprzeciwu w terminie 14 dni co do przesłanej faktury korygującej na adres e-mail podany podczas rejestracji konta będzie uważany za jej akceptację.

§ 7 DOSTAWA

1. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera (DPD Polska sp. z o.o. lub InPost S.A.) lub do paczkomatu (InPost S.A.).

2. O wysłaniu zamówionych Produktów a w przypadku odbioru osobistego o gotowości Produktów do odbioru.

3. Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

4. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.

5. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Sprzedawca zaleca jeszcze w obecności Przewoźnika sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, Sprzedawca zaleca spisać protokół szkody w obecności Przewoźnika (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy przykładowo mailem na adres [email protected], bądź pisemnie na adres wskazany we wstępie Regulaminu.

7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez takiego Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi (będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.

8. Szczegółowe warunki Dostawy Produktu przez Przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u Przewoźnika.

§ 8 KOSZTY DOSTAWY

1. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

2. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest w zakładce „Zasady dostawy produktów” oraz dodatkowo widoczna jest podczas finalizacji zamówienia. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

3. Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od ilości, wagi i rozmiarów zamawianych Produktów oraz metody dostawy. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu z zastrzeżeniem sytuacji, w której Klient kwalifikuje się na darmową dostawę.

§ 9 REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową.

2. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

3. W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za dorowadzenie do jego zgodności z Umową na podstawie przepisów rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta.

4. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową lub gwarancji należy przesyłać na adres [email protected], a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do Producentów/dystrybutorów Produktu wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

6. Produkt jest niezgodny z Umową, jeżeli:

a) nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk;

b) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Produktu są niezgodne z Umową;

c) nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, i o którym to celu Sprzedawca został powiadomiony najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

d) nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Produktów.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową poprzez naprawę lub wymianę Produktu na nowy.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta,

c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,

d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Produktu,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

11. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

12. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta zawierało następujące informacje:

a) informację czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z Umową (sprzedawca) czy gwarancji (producent),

b) imię i nazwisko bądź nazwę Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta;

c) nazwę Produktu;

d) datę nabycia Produktu;

e) numer Zamówienia;

f) szczegółowy opis wady Produktu;

g) chwilę powstania wady Produktu;

h) dane kontaktowe;

przy czym wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

13. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt do biura Sprzedawcy na adres korespondencyjny wskazany w § 1. 14. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie

14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej.

15. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.

16. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

18. Uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

§ 10 WYMAGANIA TECHNICZNE DO KORZYSTANIA Z Beautywhale.pl

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu Beautywhale.pl:
a) aktywne połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, w tym przykładowo telefonu komórkowego, tabletu) plików hipertekstowych (HTML),
c) posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt był dostarczany partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy w formie mailowej bądź pisemnej. Natomiast Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym przykładowo przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w § 1 powyżej i może w tym celu skorzystać z formularza, o którym mowa z daniu poprzedzającym, lecz nie jest to obowiązkowe.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go o otrzymaniu jego oświadczenia na trwałym nośniku (w tym przykładowo w formie pisemnej bądź w formie wiadomości mailowej) oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności faktycznie uiszczone przez Klienta na poczet ceny, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty na adres korespondencyjny wskazany w § 1 powyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tj. koszty opakowania towaru, jego zabezpieczenia oraz koszty odesłania/dostarczenia towaru na adres wskazany w § 1 powyżej.

9. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i ewentualnymi akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy zawarciu Umowy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:
a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) umowy, w której Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W sklepie Beautywhale.pl przetwarzane sąd dane osobowe Klientów i osób kontaktujących się ze Sprzedawcą przez LiveChat dostępny z poziomu strony głównej Beautywhale.pl

2. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, jak również szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności na stronie Beautywhale.pl. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 13 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 9 powyżej, Konsumentowi przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje te dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.

2. Konsument ma prawo:
a) zwrócić się, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Ponadto, na stronie www.webgate.ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, www.poznan.wiih.gov.pl lub też b) inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów się zwróci).

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów oraz odpowiednio Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

4. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia wżycie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.